بافت تاریخی شهیدیه

 • غرفه کودک
 • غذاهای سنتی
 • بازی های محلی
 • غرفه صنایع دستی

خانه تاریخی آقا فتح الله

قدمتی بالغ بر 100 سال!

 • موسیقی زنده
 • اجرای تئاتر
 • مسابقات متنوع
 • ایستگاه عکاسی

بافت تاریخی شهیدیه

خانه تاریخی آقا فتح الله

قدمتی بالغ بر 100 سال!

 • غرفه کودک
 • غذاهای سنتی
 • بازی های محلی
 • غرفه صنایع دستی
 • موسیقی زنده
 • احرای تئاتر
 • مسابقات متنوع
 • ایستگاه عکاسی